Pactum levert bijdrage aan Methodiekhandleiding IAG


22-10-2013

Zevenentwintig samenwerkende jeugdhulpverleningsorganisaties, waaronder Pactum, en vier hogescholen hebben, tegen alle trends van zorgverschotting en zorgversnippering in, een gezamenlijke behandelmethode voor multiproblem gezinnen gepubliceerd. Op dinsdag 22 oktober 2013 is hun digitale Methodiekhandleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) verschenen.

 

Het effect van IAG is dat kinderen minder vaak (opnieuw) uit huis geplaatst hoeven worden, of dat ze juist weer terug kunnen naar huis. Om effectief te zijn moet zo’n behandeling volgens een vaste werkwijze worden uitgevoerd. IAG werd al 15 jaar door vele aanbieders in verschillende vormen en varianten toegepast en dreigde daardoor te verwateren. Nu er eenduidige afspraken zijn gemaakt over wat IAG inhoudt, wordt het mogelijk de kwaliteit te bewaken en te verbeteren.

 

Gitta Griffioen, Voorzitter van de stuurgroep IAG-methodiek en bestuurder van Jarabee (aanbieder van jeugd- & opvoedhulp in Twente): "Als kinderen thuis niet veilig zijn, of verwaarloosd worden, of als de problemen een gezin boven het hoofd groeien, waar de ouders zelf of met de hulp van hun omgeving niet uitkomen, kunnen IAG-hulpverleners, die aan huis komen, ondersteuning bieden. Alle IAG-hulpverleners in Nederland, bij welke organisatie ze ook werken, hebben nu houvast aan de Methodiekhandleiding. Ze kunnen nu volgens dezelfde uitgangspunten en globaal op dezelfde manier hulp verlenen".

 

De methodiek is beschreven door het Nederlands Jeugdinstituut, in samenwerking met alle betrokken instellingen. In de handleiding staat veel praktische informatie over het werken met de gezinnen, zodat IAG-hulpverleners deze als naslagwerk kunnen gebruiken. De Handleiding IAG Methodiek wordt om geld te besparen voorlopig alleen digitaal verspreid. Belangstellenden kunnen de methodiekhandleiding downloaden op de website van het NJi.

 

Wat houdt IAG in?
Esther Hageman, Manager bij Ambiq (zorg voor Licht Verstandelijk Beperkte jeugdigen in Twente, Salland en Drenthe): "IAG wordt gedaan mét het gezin en niet vóór het gezin. Het uitgangspunt van IAG is dat mensen kunnen veranderen en vanuit hun eigen kracht tot oplossingen kunnen komen".Om ze daarbij te helpen komt er zes tot negen maanden lang een IAG-hulpverlener meerdere keren per week bij het gezin thuis. Alle gezinsleden worden bij de hulp betrokken, net als de relevante personen uit de informele en formele omgeving van het gezin. De nadruk ligt op het vergroten van het sociale netwerk van het gezin en op kennisoverdracht, bijvoorbeeld over eventuele psychiatrische aandoeningen, zoals ADHD of een licht verstandelijke beperking. Versterken van bestaande vaardigheden, aanleren van nieuwe vaardigheden en van nieuw gedrag en het zorgen voor veiligheid van de kinderen binnen het gezin zijn vaak ook belangrijk.

 

Werkt IAG?
Uit wetenschappelijk onderzoek is de afgelopen jaren gebleken dat in met IAG behandelde gezinnen het gedrag van de kinderen verbetert en de opvoedingsstress van de ouders afneemt, ook al heeft het gezin aan het eind van de behandeling nog steeds aanzienlijke problemen. Van de kinderen woonde 88% aan het eind van de behandeling nog thuis, zes maanden later was dit nog steeds 77%. IAG is daarmee een interventie die werkt. De publicatie van de Handleiding IAG Methodiek is de eerste stap op weg naar de erkenning van IAG als effectieve interventie door de onafhankelijke erkenningscommissie Effectieve Jeugdinterventies.

 

Betrokkenheid beroepsonderwijs
Voor de ontwikkeling van het huidige Handboek IAG methodiek en de toekomstige kwaliteitsbewaking zijn de betrokken hogescholen van groot belang: zij leiden de gecertificeerde IAG-hulpverleners op. Berendineke Steenbergen (Hogeschool Utrecht): "Tegelijkertijd stellen wij als opleiding ook prijs op de samenwerking met zoveel hulpverleningsorganisaties, want onze opleidingen voor ambulante gezinsbehandeling zijn ontwikkeld op basis van de dagelijkse praktijk van hulpverleners in gezinnen".

 

Kosten en baten van IAG
IAG kost 4000-9000 euro per gezin. Peter Dijkshoorn, bestuurder van Accare (kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland): "Kinderen langdurig of blijvend uit huis plaatsen is veel duurder en vooral veel pijnlijker voor kind en ouders. Bovendien hoop je er de overdracht van problemen naar de volgende generatie mee te doorbreken, zodat de probleemkinderen van nu het later beter zullen doen dan hun ouders nu".

Vanuit Pactum heeft Jet Evers, ambulant hulpverlener in Lochem, een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de methodiek.