Pleegzorg

 

Kinderen groeien het liefst thuis op, in hun eigen vertrouwde omgeving. Maar soms blijkt dat het beter is dat een kind tijdelijk ergens anders woont. Plaatsing in een pleeggezin is dan een alternatief. Pactum zoekt een geschikt pleeggezin als dat nodig is en begeleidt pleegouders in de belangrijke taak waar zij voor staan. Voorop staat altijd dat een kind na verloop van tijd het liefste weer thuis moet kunnen wonen. Daar werken we aan, samen met ouders en pleegouders.

 

Download hier de informatie: Pleegzorg

 

Voor wie?
Pleegzorg is voor jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Dat kan om uiteenlopende redenen zijn. Ouders kunnen persoonlijke of psychosociale problemen hebben waardoor zij de opvoeding voor korte of langere tijd niet aankunnen. Er kan ook sprake zijn van ernstige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen bij het kind.

 

Wat houdt het in?
Bij pleegzorg woont een kind zo lang als nodig is in een ander gezin. Dat kan voor korte tijd zijn, bijvoorbeeld als er acute problemen zijn in een gezin en een kind per direct niet meer thuis kan wonen. Pactum biedt dan crisispleegzorg. Een kind kan ook een aantal weekenden in de maand of alleen in de schoolvakanties in een pleeggezin wonen, zoals bij weekendpleegzorg of vakantiepleegzorg. Pleegouders kunnen de opvoeding van het kind ook even helemaal overnemen. Voor zowel het kind als voor ouders is pleegzorg een ingrijpende gebeurtenis. Pactum biedt steun en goede begeleiding aan ouders. Samen kijken we op welke manier zij betrokken blijven bij hun kind.

 

Bij de match met een geschikt pleeggezin hebben ouders een zo actief mogelijke rol en inbreng. Eerst onderzoeken we samen of er binnen de familie of kennissenkring geschikte opvang is. Dit noemen we netwerkpleegzorg. Het kind blijft dan in z’n vertrouwde omgeving en voelt zich snel op z’n gemak. Kan een kind niet bij familie of bekenden wonen, dan zoekt Pactum een pleeggezin buiten het netwerk van het gezin. Samen met ouders besluiten we of een kind in een pleeggezin wordt geplaatst.

 

Pleegouders verdienen respect en goede begeleiding. Het vraagt nogal wat om een kind met een andere geschiedenis in je gezin op te nemen. Pleegkinderen vragen per definitie aandacht. Het is daarom belangrijk dat een kind goed past bij een pleeggezin. Pactum zorgt voor een goede selectie en begeleiding van pleeggezinnen en voor een optimale matching met pleegkinderen. Zolang een kind in een pleeggezin verblijft, begeleidt Pactum de pleegouders bij de zorg voor het kind.

 

Wat is het doel?
Het doel van pleegzorg is dat een kind zo normaal mogelijk kan opgroeien en zich positief kan blijven ontwikkelen in een stimulerende, veilige en stabiele (gezins)omgeving. Ouders krijgen tijd om aan hun hulpvraag te werken. Pleegzorg is erop gericht dat een kind na verloop van tijd weer thuis kan komen wonen. Daar werken we aan samen met ouders en pleegouders. Als blijkt dat ouders de opvoeding niet meer zelf op zich kunnen nemen, blijft een kind voor langere tijd bij pleegouders wonen.

 

Hoe lang duurt het?
Hoe lang een kind in een pleeggezin blijft, is afhankelijk van de situatie. Dit kan variëren van een of meerdere weekenden per maand tot enkele maanden of jaren. Als een kind na verloop van tijd weer thuis kan wonen, biedt Pactum begeleiding aan ouders tijdens het terug-naar-huis-traject. Soms woont een kind tot zijn of haar achttiende in een pleeggezin. Blijkt dat een kind daarna nog behoefte heeft aan ondersteuning en begeleiding, dan kan Pactum in speciale situaties de hulp voortzetten tot een kind 23 jaar is.

 

> terug naar overzicht hulpvormen