Sluiten Terug

Persaandacht in Trouw – Zorgelijke financiële situatie grote jeugdzorgaanbieders; hoe is dat binnen onze organisatie?

Begin oktober 2020 was er veel persaandacht voor het onderzoek van Jeugdzorg Nederland naar de financiële situatie van jeugdzorgaanbieders. Uit onderzoek naar de jaarrekeningen 2018 blijkt dat veel grote jeugdzorgaanbieders in zwaar weer verkeren. Bijna de helft scoort financieel onder de norm en een derde maakt zelfs verlies. Dit is problematisch omdat de grote jeugdzorgaanbieders, ook wel “systeemaanbieders” genoemd, een essentiële rol vervullen in de hulp aan de meest kwetsbare jongeren en gezinnen met complexe problematiek. Ook spelen deze aanbieders een belangrijke rol in het werkveld vanwege hun kennis en netwerk. De kleine aanbieders doen het financieel veel beter. Zij maken gemiddeld 35% winst. Hun begeleiding is vaak gericht op jongeren en gezinnen met eenvoudige problematiek.

LEES HET ARTIKEL IN TROUW

Financiële situatie bij Pactum en OG Heldringstichting

Ook bij Pactum en OG Heldringstichting was de financiële situatie in 2018 nog zorgelijk. Gelukkig draaien we sinds 2019 positieve cijfers en verwachten we ook 2020 met een positief bedrijfsresultaat af te kunnen ronden. We hebben dit in eerste instantie te danken aan onze betrokken medewerkers, die ondanks de coronacrisis de behandeling van zeer kwetsbare kinderen en jongeren onverminderd hebben doorgezet. Maar ook aan de professionalisering van onze bedrijfsvoering, die op alle fronten is doorgevoerd sinds 2018. Uiteraard blijven we hier na de fusie per 1 januari 2021 aan werken, zodat we de kosten van onze overhead zo laag mogelijk houden.

Visie van Pactum en OG Heldringstichting op de publicatie van Jeugdzorg Nederland

Ondanks dit positieve vertrekpunt, delen wij de zorg van Jeugdzorg Nederland. Ons uitgangspunt is dat ieder kind met complexe gedragsproblemen bij ons terecht kan, hoe ingewikkeld de problematiek ook is. Juist door de transformatie en de groei in aanbod van kleine zorgaanbieders, zien wij dat de kinderen die naar ons worden doorverwezen vaak steeds complexere problemen hebben.

Daarnaast wordt de behoefte aan crisisopvang groter, die door systeemaanbieders zoals Pactum en OG Heldringstichting moet worden geleverd. Als regionale speler worden wij vaak betrokken bij regionale ontwikkelingen in de jeugdzorg, zoals de ontwikkeling van expertisecentra voor kinderen met meervoudige complexe problematiek. Pactum en OG Heldringstichting willen en moeten deze rol vervullen. Dit kost echter extra inzet van professionals en ondersteuners 24/7 uur, die onvoldoende terugkomt in de tarieven die de gemeenten hanteren. Deze maken immers geen onderscheid tussen grote en kleine aanbieders. Dit maakt dat het aanbod van de zeer complexe zorg en de toegevoegde waarde die we als regionale speler kunnen bieden, onder druk staat.

Tijdens de decentralisatie in 2015, waarbij de financiering van de jeugdzorg naar de gemeenten is gegaan, heeft een korting op de jeugdzorgbudgetten plaatsgevonden in de veronderstelling dat het goedkoper zou worden door de decentralisatie. Dit maakt dat bij de gemeente de financiën onder druk staan en dit leidt dikwijls tot een zorgelijke financiële situatie binnen gemeenten. Het is begrijpelijk dat deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden, maar het leidt wel tot een groot risico bij de “systeemaanbieders” om continuïteit van zorg te bieden. In de afgelopen periode hebben we dan ook helaas gezien dat een aantal aanbieders over heeft moeten gaan tot sluiting.

Pactum en OG Heldringstichting onderschrijven daarom de oproep van Jeugdzorg Nederland om te gaan werken met een gedifferentieerd tarief voor grote en kleine aanbieders. Beiden vervullen een belangrijke, maar wel verschillende rol in het totale zorgaanbod voor jongeren. Als we dit aanbod in de toekomst willen blijven bieden, dan is een gedifferentieerd tarief of een aparte toeslag voor de systeemrol van grote aanbieders een eerste stap in de goede richting.

Daarnaast zijn wij warm pleitbezorger voor de verdere oplossingen die Jeugdzorg Nederland voorstelt: meer regionale samenwerking met name voor de complexe zorg en landelijke / uniforme standaarden voor het omlaag brengen van de administratieve lasten. Op deze wijze kunnen wij de meest kwetsbare jongeren blijven helpen en onze expertise als regionale speler blijven inzetten.

René Koëter, directeur

Marianne Ottevanger, adjunct-directeur

Delen