Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Hulp bij scheiding

Hulp bij scheiding

Pactum biedt hulp aan ouders bij een complexe scheiding. Samen met ouders maken we afspraken over een goede omgang met elkaar en de kinderen. Als een echtscheiding gepaard gaat met hevige strijd en ruzies, zijn kinderen hier de dupe van en kan het hun ontwikkeling doen stagneren. Soms zijn er vragen over de gedragsproblemen of het (on)aangepast gedrag dat kinderen laten zien.

Dit is het resultaat

Het doel van de hulp bij scheiding is dat ouders overeenstemming hebben over de zorg voor hun kind(eren) en kunnen voorzien in een veilige en stabiele omgeving waarin de kinderen kunnen opgroeien.

Verder is het doel van de hulp bij scheiding is om tot een goed lopende omgangsregeling voor het kind/de kinderen te komen en een goede communicatie en afspraken tussen ouders. Zo is en blijft de veiligheid van het kind en het recht op contact met beide ouders gewaarborgd.

Dit houdt het in

Bij complexe scheidingen staat Pactum kind(eren) en ouder bij. De hulp is erop gericht dat ouders op een goede manier met elkaar omgaan in het belang van hun kind(eren). Samen met hen kijken we welke conflicten er zijn en welke ondersteuning het beste past. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van Ouderschap blijft, begeleide omgang in het omgangshuis, solo parallel ouderschap of (bij voldoende aanmelding) Kinderen uit de Knel.
Ook kunnen we, zo nodig, aansluitend (individuele) therapieën, trainingen, behandelingen of observaties en diagnostiek inzetten.

Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn tot medewerking aan het traject. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gekeken naar een traject op maat en in dit traject wordt gebruik gemaakt van verschillende modules zoals Ouderschap Blijft, Parallel Solo Ouderschap, Begeleide Omgang etc. In een goede afstemming en analyse wordt met ouders gezamenlijk of eerst individueel bekeken wat voor hun situatie, en die van de kinderen, nodig is. De aanmelding wordt gedaan via de gemeentelijk toegang, huisarts of rechtbank.

Het kan zijn dat problemen er toe hebben geleid dat er nog geen omgang geregeld is of dat deze moeizaam verloopt. Door de hulp bij Scheiding wordt er getracht met ouders en kind tot een werkbare omgangsregeling te komen, eventueel via het omgangshuis. Het doel is dat ouders uiteindelijk zelf de omgang kunnen vormgeven, eventueel met inzet van het sociale netwerk.

Wij behandelen ouders door de gesprekken tussen hen te begeleiden. Hierbij bespreken we wat in het verleden is gebeurd, maar richten we ons vooral op de toekomst. Ook bespreken wij hoe de ouders na deze begeleiding op eigen kracht verder kunnen. Eventueel worden de gemaakte afspraken (opnieuw) vastgelegd in een ouderschapsplan. De hulp bij scheiding is een traject van maximaal 9
maanden.

Bij voorkeur wordt er een gesprek/gesprekken met de kinderen gevoerd, zodat hun stem meegenomen kan worden in het traject. Op deze manier kan er een passende regeling en goed contact tussen kind(eren) en ouders tot stand komen. Pactum is een nieuw aanbod aan het ontwikkelen waarbij de kinderen van de aangemelde ouders met elkaar in een groep begeleiding krijgen. Hierdoor kunnen kinderen van elkaar leren en zich gesteund voelen door lotgenoten. Dit maakt hen sterker en weerbaarder in
hun eigen situatie. Vraag bij een eventuele verwijzing of aanmelding naar de huidige stand van zaken voor dit groepsaanbod.

Begeleide omgang en omgangshuis

Kinderen hebben na een scheiding recht om beide ouders te blijven zien. In sommige gevallen heeft het kind één van de ouders langere tijd niet gezien of is er een andere reden dat de omgang tussen de niet-verzorgende ouder en kind niet goed verloopt. Het omgangshuis is een veilige en neutrale plek waar het kind of de kinderen en de niet-verzorgende ouder elkaar, onder begeleiding kunnen ontmoeten. Kind(eren) en niet-verzorgende ouder wennen (weer) aan elkaar door een frequent contact.

De begeleide omgang in het omgangshuis vindt altijd plaats in combinatie met bemiddelingsgesprekken en kindgesprekken. Tijdens het begeleide bezoek staat het contact tussen kind(eren) en ouder centraal. Deze ontmoetingen worden begeleid door twee omgangsbegeleiders van Pactum. Zij hebben een neutrale rol en weten in principe weinig over de achtergrond van de ouders en de scheiding. Deze onpartijdigheid zorgt er voor dat het bezoek in een ontspannen sfeer kan plaats vinden. De begeleiders observeren het bezoek en contact tussen ouder en kind(eren). De begeleiders rapporteren hierover objectief naar de omgangsbemiddelaars. De omgangsbemiddelaars bespreken dit achteraf met de ouders. Ouders kunnen dan ook aangeven hoe ze de omgang hebben ervaren en wordt er bemiddeld tussen ouders om te komen tot duidelijke afspraken, zodat het contact met het kind/de kinderen optimaal
kan verlopen.

Voorafgaand aan het begeleide bezoek in het omgangshuis, worden samen met beide ouders en de bemiddelaars afspraken gemaakt en doelen opgesteld. Dit wordt in een contract vastgelegd. Tevens maken kind en ouders (apart) eerst kennis met het omgangshuis en de begeleiders, zodat dit al wat vertrouwder voelt. Voor de start van het omgangshuis nemen de bemiddelaars, begeleiders en ouders met elkaar de afspraken door die gelden in het omgangshuis. Hierbij moet gedacht worden aan het geven van cadeaus, het maken van foto’s, gebruik van telefoon etc.

Als de doelen zijn bereikt, wordt het traject van het omgangshuis afgesloten en geven ouders zelfstandig invulling aan de (opgelegde) omgangsregeling, eventueel met inzet van sociaal of formeel netwerk.

Pactum heeft twee vaste plekken voor omgangshuizen:
Brederodelaan te Deventer (alleen op woensdagmiddag)
Wethouderjansenlaan te Harderwijk.

Het omgangshuis is een veilige en vertrouwde plek voor kinderen en nietverzorgende ouders. Er heerst een huiselijke en zo ontspannen mogelijke sfeer. Er is veel verschillend speelgoed aanwezig en koffie/thee/limonade.

Kinderen uit de Knel (KuK)

Kinderen uit de Knel (KuK) is een groepsaanbod voor ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld. Het doel is dat de kinderen uit de knel komen doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en er nieuwe manieren worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan. Dit wordt bereikt doordat ouders getraind worden om anders met hun conflicten om te gaan.

De behandeling bestaat uit een groepsbehandeling voor zes ouderparen en hun kinderen. De ouders en kinderen werken beiden in een aparte groep en komen in totaal acht keer bij elkaar. Ouders worden door uitleg, opdrachten en oefeningen gestimuleerd om destructieve patronen te doorbreken en te komen tot betere samenwerking. De kinderen geven in hun eigen groep, op creatieve wijze, uiting aan hoe zij de strijd tussen hun ouders ervaren en leren beter met hun gevoelens om te gaan.

Deze training biedt Pactum samen met GGZ aan en kan alleen starten bij voldoende aanmeldingen.

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant