Sluiten Terug

Behandelcentrum

In ons behandelcentrum in Lochem bieden wij 24 uur en 7 dagen in de week behandeling en begeleiding aan jongeren met complexe (gedrags)problematiek in de leeftijd van 9 tot 18 jaar. Jongeren die verblijven in het behandelcentrum worden om uiteenlopende redenen tijdelijk uit hun eigen omgeving gehaald. Zo kunnen zij zich weer positief ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

Behandelplan
In het behandelcentrum wordt door een professioneel team gewerkt aan een op maat gemaakt behandelplan. Op basis van de diagnostiek wordt bepaald wat een passend perspectief is rondom wonen, onderwijs, dagbesteding en vrije tijd.

Het doel is om terug naar huis te gaan, tenzij het in het belang van de jongere is om toe te werken naar een andere vorm van wonen. Samen met het netwerk worden doelen opgesteld om het perspectief adequaat te kunnen bereiken. In de behandeling wordt het netwerk actief betrokken, ingezet en ondersteund.

Behandelgroep
In de behandelgroepen wordt er systeemgericht, oplossingsgericht en op basis van het sociaal competentiemodel gewerkt. Als dit nodig is, kan er individuele therapie ingezet worden, zo wordt onder andere EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en CGT (Cognitieve Gedragstherapie) geboden. Naast het individuele behandelplan is er ook aandacht voor de algemene ontwikkeling. Het behandelteam besteedt aandacht aan: gezonde seksuele ontwikkeling, sociale vaardigheden, weerbaarheid en emotieregulatie.
Het behandelcentrum werkt nauw samen met de leerhuizen en fasehuizen van Pactum en andere ketenpartners zodat trajecten voor meer zelfstandigheid soepel verlopen en een overgang op het juiste moment wordt ingezet.

In het behandelcentrum is een school gevestigd waar de jongeren onderwijs kunnen ontvangen. Het behandelcentrum ligt in een bosrijke, prikkelarme omgeving waar veel mogelijkheden zijn voor sport. Op de behandelgroepen zitten maximaal 8 jongeren. De behandelgroepen bestaan uit gemengde groepen en twee sekse specifieke groepen:

  • De meidengroep richt zich op kwetsbare meiden die door de rust en veiligheid die geboden wordt in de groep weer van behandeling kunnen profiteren. De meiden werken hard aan het versterken van hun eigen identiteit en worden daardoor weerbaarder in het contact met anderen.
  • De jongensgroep richt zich op jongens met zowel externaliserende als internaliserende problematiek, die baat hebben bij een duidelijke structurering en begrenzing van hun dagelijks leven. Behandeling is gericht op het vergroten van vaardigheden gericht op emotieregulatie, sociale interactie en samenwerken met het netwerk.

Kleinschalige intensieve behandelgroep
Een kleinschalige groep, met maximaal vier jongeren, is in 2018 ook te vinden in Lochem. De kleinschalige intensieve behandelgroep (KIB) is gericht op jongeren die profiteren van een kleine groep met wisselende professionele opvoeders. Deze jongeren komen niet tot ontwikkeling op een behandelgroep met meerdere andere jongeren en gedijen (nog) niet in een gezinshuis of een andere vorm van wonen. De eerste KIB is ingericht voor jongeren van 9 t/m 13 jaar.

In de KIB kunnen jongeren ook kortdurend geplaatst worden voor stabilisatie en/of met de vraag voor aanvullende diagnostiek met betrekking tot het vinden van een passend opvoedklimaat en/of toekomstperspectief.

De orthopedagogische behandeling in het huis beslaat alle ontwikkelingsniveaus. Een betekenisvolle relatie tussen cliënt en hulpverlener staat centraal om basisveiligheid in de groep te creëren. Vanuit deze basisveiligheid worden aanvullende modules ingezet om te komen tot een veilige ouder-kind relatie, betere opvoedingsvaardigheden van ouders en een doorgaande ontwikkeling van de jongeren. Wat precies wordt ingezet is helemaal afhankelijk van de mate van disbalans en op welke gebieden.

Het vinden van balans betekent dat de jongere vaardigheden heeft verworven om belangrijke ontwikkelingstaken te kunnen volbrengen en dat de opvoeder voldoende in staat is het kind hierin te ondersteunen. Het sensitief opvoedgedrag en bevorderen van de ouder-kind relatie staat gedurende de plaatsing centraal.

Naast de basisveiligheid en structuur die geboden wordt op de groep, het werken aan de ouder-kind relatie en de opvoedvaardigheden van ouders is er ook voldoende aandacht voor de specifieke individuele kindproblematiek. Binnen Pactum werken wij volgens de richtlijnen jeugdhulp.

Om de individuele stabiliteit van jeugdigen te bevorderen worden er binnen het huis aanvullende modules ingezet die zich richten op specifieke kindfactoren.
Naast de reguliere individuele behandeltherapieën (Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Emotie Regulatie Therapie (ERT)) zal er vanuit de behandelgroepen ook gewerkt gaan worden met wekelijkse therapeutische groepsinterventies. Het doel hiervan is jongeren sociaal/emotioneel zo stabiel en zelfstandig mogelijk te maken om te kunnen functioneren in hun eigen context. Met dit aanbod zal vanuit de woon- en behandelfaciliteit van Pactum alle ontwikkelingsniveaus geboden kunnen worden aan onze cliënten.

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Rianda Krol

Aandachtsgebied Dagbehandeling

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant