Sluiten Terug

Pleeggezin

Pleegzorg is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Dat kan om uiteenlopende redenen zijn. Ouders kunnen persoonlijke of psychosociale problemen hebben waardoor zij de opvoeding voor korte of langere tijd niet aankunnen. Er kan ook sprake zijn van ernstige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen bij het kind.

Het doel van pleegzorg is dat een kind zo normaal mogelijk kan opgroeien en zich positief kan blijven ontwikkelen in een stimulerende, veilige en stabiele (gezins)omgeving. Ouders krijgen tijd om aan hun hulpvraag te werken.

Pleegzorg is erop gericht dat een kind na verloop van tijd weer thuis kan komen wonen. Daar werken we aan samen met ouders en pleegouders. Hierbij worden ook andere betrokkenen ingezet, zoals mensen uit het netwerk en evt. andere hulpverleners. Als blijkt dat ouders de opvoeding niet meer zelf op zich kunnen nemen, wordt met elkaar besproken wat voor het kind een plek is waar hij of zij verder kan opgroeien en hoe vorm wordt gegeven aan de ouder- kind band.

Naast begeleiding van de pleegouders, worden de ouders ook altijd begeleid. Met betrokkenen wordt besproken wie deze gezinsbegeleiding uitvoert. Dit kan Pactum zijn, maar ook een lokaal wijkteam of ketenpartner. Hierbij letten we op een goede samenwerking, zodat voor ouders duidelijk is wat nodig is om het kind weer thuis te laten wonen. Het juridisch kader speelt hierin een rol.

Wanneer intensievere begeleiding nodig is, kan dit ook worden aangeboden (zoals ambulante hulp voor de jongere). Pleegouders en pleegkinderen kunnen daarnaast ook ondersteund worden door Triple P, Theraplay, Parent Management Training Oregon (PMTO), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) en Video-Interactie Begeleiding (VIB).

Indien er in het netwerk geen veilig gezin is die het kind kan opnemen, zoekt Pactum een geschikt pleeggezin. Dit zijn gezinnen die aan hebben gegeven dat zij een kind/jongere willen opvangen die (tijdelijk) niet thuis kan wonen. Deze gezinnen zijn gescreend en akkoord bevonden volgens landelijke richtlijnen.

Pleegouders worden ondersteund in hun taak als pleegouder. Dit is zowel in begeleiding als in financiële zin. Het vraagt nogal wat om een kind met een andere geschiedenis in je gezin op te nemen. Pleegkinderen vragen per definitie aandacht. Het is daarom belangrijk dat een kind goed past bij een pleeggezin.

Pactum zorgt voor een goede selectie en begeleiding van pleeggezinnen en voor een optimale matching met pleegkinderen. We werken volgens de landelijke richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Zolang een kind in een pleeggezin verblijft, begeleidt Pactum de pleegouders bij de zorg voor het kind.

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Rianda Krol

Aandachtsgebied Dagbehandeling

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant