Sluiten Terug

Iedereen heeft het recht te kunnen opgroeien in een veilige omgeving en een eigen toekomst vorm te geven. Maar soms zijn er omstandigheden die dat moeilijk maken. Dan is Stichting Pactum er.

Wij helpen kinderen, jongeren en gezinnen met een passende behandeling om positieve groeistappen te zetten. Als het kan doen we dit bij de jongere of het kind thuis of in onze dagbehandeling. En als dat voor kortere of langere tijd niet lukt, zoeken we naar een passend thuis binnen onze pleegzorg of in één van onze huizen. Zodat iedereen, vanuit een veilige omgeving en met de juiste behandeling, kan toewerken naar een eigen plek in de samenleving. www.pactum.org

Pactum zoekt:
Stagiair(e)s (MBO of HBO) Voor onze Locaties Zetten, Arnhem, Deventer, Lochen, Zutphen

Waar kom je stage lopen
Je kunt bij Pactum stage lopen, waarbij je de gelegenheid krijgt om, voor je opleiding relevante, werkzaamheden te doen onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde jeugdzorgprofessional. Pactum heeft stageplekken voor derde- en vierdejaars mbo- en hbo-studenten. Er is geen aanbod voor 1e- en 2e-jaars mbo- en hbo-studenten en Pactum heeft momenteel geen BBL-plekken ter beschikking. In principe starten alle stages in september.

Stagiair(e)s voor de diverse functies/afdelingen binnen Stichting Pactum (Oost)

 • Jeugdzorgwerker Open of gesloten behandelgroep Zetten (samen 11 stageplekken)
 • Jeugdzorgwerker Ambulant team Heerde(1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker KTC Apeldoorn (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Passend verblijf Apeldoorn (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Logeerhuis Okkenbroek (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Voorhuis Okkenbroek (3 stageplekken)
 • Jeugdzorgwerker Pleegzorg Deventer/Apeldoorn (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Pleegzorg Harderwijk (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Vlindertuin Harderwijk (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Passend verblijf Karrewiel Arnhem (2 stageplekken)
 • Jeugdzorgwerker Fasehuis Tedingstraat Arnhem(1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Jonahuis Arnhem (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Fasehuis Lawick van Pabststraat Arnhem (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Kamer training centrum Rappardstraat Arnhem (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Fasehuis Maansteeg Deventer (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Ambulant team 16+ Deventer(1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Kamer training centrum Deventer (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Kleinschalige voorziening Zutphen (3 stageplekken)
 • Jeugdzorgwerker Dagbehandeling onderwijs zorg centrum (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker LEF opvang voor thuiszitters Zutphen (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker Open behandelgroep Lochem (samen 5 stageplekken)
 • Jeugdzorgwerker Dagbehandeling jonge kind 2-6 jaar Deventer (3 stageplekken)

Open behandelgroepen Zetten
In onze open behandelgroepen in Zetten wonen jongeren (15 – 17 jaar) tijdelijk. Samen met de jongere en de ouders/verzorgers gaan we aan de slag om problemen op te lossen en te werken aan een positieve toekomst. We spreken samen met het gezin af hoeveel tijd de jongere bij ons doorbrengt. Full time verblijf is mogelijk, maar ook in deeltijd. Bijvoorbeeld een paar dagen, een paar nachten of een weekend per week. De duur van het verblijf wordt afgestemd op de hulpvraag wat kan variëren van enkele maanden tot een jaar. We hebben 3 open behandelgroepen waarvan één gemengde en 2 groepen met alléén jongens (1 hiervan is specifiek gericht op jongens met ASS) verblijven.

Gesloten Behandelgroep, Zetten
De OGH is een behandelcentrum ter observatie/stabilisatie, verzorging, opvoeding, (zeer intensieve) behandeling en begeleiding van jongeren (en hun systeem) met ernstige en gecompliceerde problematiek in een gesloten kader onder de wet op de jeugdzorg. Kenmerkend is dat hun problemen in belangrijke mate worden veroorzaakt en in stand gehouden door hechtings- en identiteitsproblemen. Het doel van de OGH is de jongere door middel van een individuele behandel- aanpak verwoord in een jeugdzorg+ traject te ontwikkelen tot een volwaardig en verantwoord lid van de samenleving.

Ambulant team Heerde
Binnen onze locatie Heerde werken we ambulant in gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.  We werken veelal vanuit de IAG methodiek maar ook adoptie hulpverlening en gezinsbegeleiding behoren tot onze taken. We werken altijd systemisch en betrekken het hele gezin. Belangrijk is om samen met het gezin te komen tot verandering zodat jongeren veilig thuis op kunnen groeien.  Over het algemeen werken we kortdurend in de gezinnen, ongeveer negen maanden tot een jaar. Samenwerken en kunnen kijken naar het grotere geheel zijn belangrijk. We werken veel samen met de CJG’S en soms met de jeugdbescherming. Heerde is onderdeel van het grote ambulante team in Deventer en wekt zo veel mogelijk lokaal en dicht bij onze cliënten.

KTC Apeldoorn
In het kamertraining centrum (KTC) worden jongeren in de leeftijd van 16-21 jaar begeleid en ondersteunt in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De begeleiding is individueel gericht en wordt gegeven op de locatie zelf, in appartementen van Pactum en/of op kamers. Overdag gaan de jongeren naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. Het accent ligt op persoonlijke- en identiteitsontwikkeling, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen draaien in de samenleving. Het team bestaat uit drie medewerkers.

Passend verblijf, Apeldoorn
In het passend verblijf te Apeldoorn wordt een jongere (15-21 jaar) begeleid in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. Er wonen 12 jongeren op het passend verblijf, met ieder hun eigen hulpvraag. Wij werken kleinschalig, dus de woning is verdeeld in twee kanten met beide kanten 6 jongeren. Zij kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding. Er wordt van de jongeren verwacht dat zij een dagbesteding hebben. De begeleiding kan zowel individueel als groepsgericht zijn. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

Logeerhuis Okkenbroek
Het logeerhuis in een lichte vorm van jeugdhulp waarbij kinderen en ouders in de weekenden en vakanties ontlast worden bij een ingewikkelde thuissituatie of problematiek van het kind zelf. We leren stagiaires om te gaan met verschillende problematieken in de doelgroep van 6 tot 16 jaar. Het logeerhuis heeft variabele tijden in de weekenden en op de woensdagen.

Voorhuis Okkenbroek Mbo en Hbo
Het Voorhuis is een Gezinsgroep waar 4 jongeren wonen met verschillende problematiek in een huis en twee jongeren op zelfstandige kamers. De leeftijd van de jongeren is van 10 tot 18 Jaar. Wij zijn een team van 4 personen en onze werkplek is een woonhuis. Het Voorhuis ligt buiten het dorp van Okkenbroek waardoor wij geen last hebben van buren. Ook hebben wij dieren op het terrein onder andere: kippen, katten, paarden, varkens. We bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding. We ondersteunen in de dagelijkse huishoudelijke taken en begeleiden o.a. bij therapie en zwemles.

Pleegzorg, Apeldoorn/Deventer Hbo
Je loopt stage binnen de ambulante hulpverlening, begeleiding en crisis op het gebied van de pleegzorg. Zowel reguliere pleegzorg als pleegzorg met LVB-problematieken. Tijdens jouw stage zijn jouw werkzaamheden vooral gericht op een adequate begeleiding en ondersteuning aan zowel pleegkinderen en pleegouders als de eigen ouders, met als doel de kwaliteit van het verloop van de pleeggezinplaatsing en de eventuele terugkeer naar het eigen gezin te bevorderen.

Pleegzorg, Locatie Harderwijk Hbo
Pleegzorg Harderwijk is een kleinschalig, betrokken en enthousiast team die pleegzorgbegeleiding en ondersteuning biedt aan jongeren van 0 tot 21 jaar en aan de pleeggezinnen. Pleegzorg is de zorg voor een kind van een ander zo veel en zo lang als het nodig is, aansluitend bij de hulpvraag van ouders. Als pleegzorgwerker treedt je op als schakel tussen de ouders, pleegouders, de gezinsvoogd en het wijkteam. Als stagiair leer je onder andere hoe je als beste de ondersteuning en begeleiding kan bieden, leer je de kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van pleegzorg en kennis over de ontwikkeling van de pleegkinderen (thema’s trauma en hechting).

Vlindertuin Harderwijk
De Vlindertuin is een observatiediagnostiekgroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar waarbij er vragen en zorgen zijn over de ontwikkeling en eventuele kind of systeemproblematiek. In een periode van 14 weken observeren we het kind 2 dagdelen in een groep. Daarnaast observeren we het kind thuis, op school of op de peuterspeelzaal. We werken samen met een multidisciplinair team. Een gedragswetenschapper, een fysiotherapeut, een logopediste en wij als jeugdzorgwerkers. De kinderen komen niet alleen voor onderzoek maar voor een langere periode 2 dagdelen op de observatiegroep. Hierdoor kan er een compleet beeld worden gevormd van de ontwikkeling van het kind. Er is veel contact met ouders, centrum van jeugd en gezin, met onderwijs en ook met andere zorg als deze betrokken is. Denk aan GGZ of andere hulpverleningsvormen. Al deze gegevens en observaties komen bij elkaar en dat vertalen we gezamenlijk naar een praktisch advies. Doordat er veel wordt gedaan aan de onderlinge samenwerking tussen alle betrokken instanties, komt er 1 plan te liggen. Door praktisch advies te geven aan de directe omgeving van het kind levert dit een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van schooluitval en stagnatie van de ontwikkeling.

Kleinschalige voorziening- leeftijd vanaf 18 jaar, Zutphen (30-36 uur per week Mbo-Hbo.) voor drie teams zoeken we elk één stagiaire.
Een kleinschalige woongroep voor jongens en meiden vanaf 8 tot en met 18 jaar. De groep is bedoeld voor jongeren die succesvol uitbehandeld zijn, maar niet terug kunnen naar ouders of netwerk en nog wel vaste opvoeders nodig hebben om op weg geholpen te worden richting een zelfstandige woonplek. De stap richting zelfstandig wonen is op dit moment nog te groot en te onveilig. Daarnaast is de groep bedoeld voor jongeren voor wie een plaatsing in een gezinshuis of pleeggezin een te groot appél doen op hun emotionele mogelijkheden en waarvoor een leerhuis of fasehuis nog teveel van hen zal vragen.

Dagbehandeling Onderwijs Zorg Centrum vanaf 18 jaar, Zutphen 30-36 uur Hbo
De dagbehandeling maakt onderdeel uit van het Onderwijs Zorg Centrum en biedt ondersteuning aan jongeren na schooltijd. Deze ondersteuning kan zich enerzijds richten op school (leren plannen, leren omgaan met docenten, medeleerlingen) en anderzijds op het sociaal-emotioneel functioneren van de jongere en het systeem. Een ambulant hulpverlener verbonden aan de dagbehandeling werkt   aan de doelen thuis. Jongeren kunnen drie dagen in de week na schooltijd terecht (open van maandag tot en met donderdag), zij eten mee op de groep, doen gezamenlijke activiteiten en werken aan hun doelen.

Team LEF opvang voor Thuiszitters, Zutphen 30-36 uur Hbo
LEF is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die langdurig van school verzuimen. De schoolgang en algemene ontwikkeling van deze jongeren stagneren. Vaak zijn de jongeren thuis (thuiszitters). Binnen LEF werk je in een klein team, jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper samen aan het activeren van deze jongeren richting LEF en uiteindelijk richting school. LEF is vier dagen in de week open van 9.00 tot 12.00 en daarnaast voer je individuele gesprekken met jongeren, ouders, school, verwijzende instanties etc.

Jeugdzorgwerker Open behandelgroep, Lochem 30-36 uur MBO en HBO
In Lochem bieden we integrale 24-uurs behandeling aan. Hier verblijven jongeren van 12 tot 18 jaar. Het terrein bestaat uit 5 behandelgroepen: Behandelgroep de Gang, de Koppel, de Wissel, de Es, en de Stiepel. De Stiepel is verdeeld over twee huisjes, waarvan één groep een meidengroep is en de andere groep gemengd. De Es is een kind groep, de Wissel een jongens groep en de Gang en de Koppel zijn gemengde groepen. Jongeren volgen hier intern onderwijs. Jongeren worden individueel en groepsgericht begeleid in de dagelijkse leefsituatie door een team en een gedragswetenschapper. Je fungeert als mentor voor een of meerdere jongeren en onderhoudt de daarbij behorende contacten, zowel intern als extern. We zoeken voor alle groepen minimaal 1 stagiaire.

Lawick van Pabststraat, Arnhem 32 uur
In een Fasehuis begeleiden we jongeren in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. Perspectief van de jongeren is dat ze niet meer naar huis terugkeren, maar zelfstandig gaan wonen. Er wonen vier tot tien jongeren in een Fasehuis. Zij kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding. Overdag gaan de jongeren naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. De begeleiding is individueel. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

Tedingstraat, Arnhem 32 uur
In een Fasehuis begeleiden we jongeren in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. Perspectief van de jongeren is dat ze niet meer naar huis terugkeren, maar zelfstandig gaan wonen. Er wonen vier tot tien jongeren in een Fasehuis. Zij kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding. Overdag gaan de jongeren naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. De begeleiding is individueel. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

Jonahuis, Arnhem 24 tot 32 uur MBO of HBO
De Integrale Aanpak Zwerfjongeren (IAZ) Arnhem is een onderdeel van Pactum gericht op integrale hulp aan zwerfjongeren tussen de 18 en 26 jaar in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Het gaat om jongeren met langdurige problematiek op meerdere levensgebieden die als gevolg daarvan dak- of thuisloos zijn geworden. Wij bieden vanuit een gezamenlijk werkproces en gezamenlijke werkmethode trajectbegeleiding, dagopvang en logeeropvang voor deze doelgroep. Trajectbegeleiding en opvang zijn erop gericht om jongeren te activeren en patronen te doorbreken die ertoe leiden dat hij/zij op korte termijn (wederom) dakloos worden. 

Karrewiel, Arnhem 30 uur
In het passend verblijf te Arnhem wordt een jongere begeleid in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. Er wonen 8 tot 9 jongeren in het passend verblijf, met elke hun eigen hulpvraag. Zij kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding. Overdag gaan de jongeren naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. De begeleiding is individueel. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

Rappardstraat KTC, Arnhem, 32 uur
In het kamertrainingscentrum (KTC) Arnhem worden jongeren tussen de 17 en 21 jaar begeleid en ondersteunt in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Deze begeleiding wordt gegeven op de locatie zelf, in appartementen van Pactum en/of op kamers. Zij kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding. Overdag gaan de jongeren naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. De begeleiding is individueel gericht. Het accent ligt op persoonlijke en identiteitsontwikkeling, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen draaien in de samenleving. Het KTC is vaak de laatste verblijf locatie van jongeren in de jeugdzorg, voordat zij (zelfstandig) gaan uitstromen. Het team KTC Arnhem bestaat uit vijf enthousiaste en betrokken medewerkers.

Maansteeg. Deventer 32 uur
Fasehuis Deventer. Op een fasehuis wonen 8 jongeren die het groepsgebeuren ontgroeid zijn, maar nog wel de nabijheid en begeleiding van een jeugdzorgwerker nodig hebben. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar. Op een fasehuis is van ongeveer 15:00 uur tot 10:00 uur  een jeugdzorgwerker aanwezig. Er is een slaapdienst. Het is een open groep en de jongeren stelen samen met de JZW de doelen op waaraan gewerkt gaat worden door de jongere.

Ambulant team 16+ Deventer 32 uur
Het ambulant 16+ team Deventer ondersteunt jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar en hun ouders bij complexe opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Bij veel jongeren is er sprake van problemen op verschillende leefgebieden, zoals persoonlijkheidsontwikkeling, het gezin, school/werk, vrijetijdsbesteding, wonen, financiën. Samen werken we aan oplossingen en creëren we nieuwe kansen, zodat jongeren op eigen kracht verder kunnen en weer meedraaien in de maatschappij, op school of werk

KTC, Deventer 30 uur
In het kamertraining centrum (KTC) worden jongeren in de leeftijd van 16-18 jaar begeleid en ondersteunt in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De begeleiding is individueel gericht en wordt gegeven op de locatie zelf, in appartementen van Pactum en/of op kamers. Overdag gaan de jongeren naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. Het accent ligt op persoonlijke- en identiteitsontwikkeling, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen draaien in de samenleving. Het team bestaat uit drie medewerkers.

Dagbehandeling jonge kind 2-6 jaar Deventer HBO
Op de dagbehandeling jonge kind te Deventer worden jonge kinderen van 2-6 jaar een aantal dagdelen per week internsief begeleid in een groep met andere kinderen. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met een vaste dag- en weekstructuur. Hierbij is het individuele behandelplan van kinderen en het gezinsplan leidend in het methodisch handelen. De kinderen worden op de dagbehandeling gestimuleerd om, binnen hun mogelijkheden, vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te functioneren in hun dagelijks leefmilieu, het gezin, school of peuterspeelzaal. Indien nodig wordt er (handelingsgerichte) diagnostiek gepleegd om zo helder te krijgen wat elk kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Ouders worden ondersteund om hun kind zo goed mogelijk te begeleiden, te begrijpen en hun opvoedvaardigheden te vergroten als hier vragen over zijn.

In alle bovenstaande stageplekken ben je de hulpverlener, maar de taken (afhankelijke van de afdeling) kunnen van elkaar verschillen. Om een algemeen beeld te geven van de hoofdtaken van iedere afdeling:

Hoofdtaken:

 • Begeleiden en behandelen van jongeren in de dagelijkse leefsituatie zowel individueel als groepsgericht;
 • Meedenken en verder ontwikkelen van methodieken;
 • Het uitvoering geven aan toekomstsplannen en het schrijven van werkplannen en evaluatieverslagen;
 • Zorg dragen voor een veilig leefklimaat en voor het beheer van de huisvesting;
 • Schriftelijk en mondeling rapporteren.

Functie-eisen:

 • 3e of 4e jaars student van een relevante MBO/HBO opleiding (Speciale doelgroepen MBO 4, Pedagogiek, Social Work, toegepaste psychologie of vergelijkbaar), HBO- niveau geniet onze voorkeur;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Groeps- en teamgericht kunnen werken;
 • Bij voorkeur kennis en evt. ervaring in het werken met de presentiemethode, contextuele hulpverlening of verbindend gezag en geweldloos verzet;
 • Bereidheid om op onregelmatige uren te werken.
 • 28 – 32 uur per week (voor schooljaar 2022/2023) vanaf september 2022 met een minimale duur van 1 schooljaar.

Jouw persoonlijkheid
Stevige, flexibele en enthousiaste persoon met analytisch vermogen. Iemand die initiatieven kan nemen, de essentie van de problematiek kan herkennen en hier zijn handelen op kan afstemmen. Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken. Je kunt feedback geven en ontvangen. Je weet jongeren te motiveren en te stimuleren. Je weet het perspectief van de ouders in je handelen te betrekken. Minimale leeftijd 21 jaar (bij aanvang van de stage), gezien de zwaarte en leeftijd van onze jongeren.

Wat wij bieden
De CAO Jeugdzorg is van toepassing. Elke stagiair(e) ontvangt een stagevergoeding conform de cao Jeugdzorg(op basis van 32 uur per week).

Solliciteren
Jouw sollicitatie met CV kun je t/m ma 09 mei 2022 insturen. Graag lezen wij het volgende terug in jouw sollicitatie:

 • De stageperiode (van/tot);
 • Aantal stagedagen per week;
 • Welk opleidingsinstituut;
 • Voorkeur en motivatie van de bovengenoemde stageplekken;

Let op: zonder vermelding van bovenstaande gegevens nemen wij de sollicitatie niet in behandeling!

Uiterlijk 20 mei ontvang je een reactie op je sollicitatie.

Meer weten?
Voor vragen over de stageprocedure of inhoudelijke vragen over de stageplekken kun je terecht op Solliciteren@pactum.org.

Het opvragen van schriftelijke referenties maken onderdeel uit van de procedure.

Delen

Meer informatie en solliciteren

Meer informatie en solliciteren
Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Dan maken wij graag kennis met je. Uiterlijk 20 mei ontvang je een reactie op je sollicitatie.

 • Ben je door iemand van onze organisatie getipt over deze vacature? Vul hieronder dan de naam in van deze persoon.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 5 MB.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 5 MB.
  Ik heb kennisgenomen van het privacybeleid en ga akkoord met het gebruik van de door mij ingevoerde persoonsgegevens, zodat Pactum mijn vraag kan beantwoorden en/of contact met mij kan opnemen